Fundusze Inwestycyjne mBank

NAJLEPSZE MIEJSCE DO INWESTOWANIA – ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

Jeżeli masz świadomość, że Twoje ciężko zarobione pieniądze powinny bardziej efektywnie dla Ciebie pracować, jeżeli szukasz alternatywnych sposobów pomnażania środków finansowych w stosunku, np. do tradycyjnych lokat bankowych, to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie – Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBank.
Jest to nowoczesna platforma transakcyjna stworzona przez mBank lidera bankowości internetowej. Platforma umożliwia dokonywanie samodzielnych transakcji na rynku funduszy inwestycyjnych, jak również monitorowania aktualnego składu portfela funduszy.

 

ZALETY

 • BRAK OPŁAT: mBank nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu transakcyjnego. Oznacza to, że Twój kapitał nie zostanie pomniejszony, np. przez opłatę manipulacyjną za nabycie jednostek funduszu, przeniesienie kapitału z jednego funduszu do drugiego czy sprzedaż danego funduszu. Brak dodatkowych opłat oznacza, że rentowność Twojej inwestycji będzie zdecydowanie większa.
 • MINIMUM FORMALNOŚCI: wszystkie formalności związane z aktywacją serwisu zostały maksymalnie uproszczone. Teraz uruchomienie platformy jest w 100% przez Internet.
 • SZEROKI WYBÓR FUNDUSZY: wybierz właściwą dla siebie drogę inwestowania. W ofercie mBanku znajdziesz ponad 200 otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez takie instytucje finansowe jak: NOBLE FUNDS, PZU, PKO, SKARBIEC, UNION INVESTMENT, AVIVA, QUERCUS, ALLIANZ, INVESTORS, AXA, LEGG MASON itd.
 • NISKI PRÓG INWESTOWANIA: żeby rozpocząć oszczędzanie na platformie transakcyjnej nie potrzebujesz dużego kapitału. Jeżeli chcesz zgromadzić w przyszłości oszczędności wystarczy, że będziesz odkładać regularnie nawet 50 zł.

ZALETY

 • KORZYŚCI PODATKOWE: w ramach oszczędzania w fundusze inwestycyjne, podatek Belki od zysków kapitałowych zostanie automatycznie potrącony dopiero przy wycofywaniu oszczędności z funduszu. Oznacza to, że podatek Belki nie pomniejsza zgromadzonego kapitału w trakcie inwestowania, czyli pracuje na Twoją korzyść.
 • NIEOGRANICZONY DOSTĘP I KONTROLA TWOICH INWESTYCJI: obsługa platformy transakcyjnej mBank jest intuicyjna, łatwa i przyjemna. Dostęp do konta jest 24 h na dobę przez internet, telefon z każdego miejsca na świecie. Jeżeli chcesz zaoszczędzić czas możesz do zakupu funduszy wykorzystać opcje stałych zleceń.
 • STAŁY DOSTĘP DO AKTUALNYCH INFORMACJI WSPIERAJĄCYCH TWOJE INWESTYCJE: w serwisie transakcyjnym publikowane są aktualne i historyczne wyceny funduszy, rankingi najpopularniejszych funduszy wybieranych przez klientów, prezentacja bieżącej stopy zwrotu z Twoich inwestycji oraz comiesięczny biuletyn z wydarzeń na rynku funduszy inwestycyjnych. Są to istotne informacje, które pomogą Tobie zdecydować w co zainwestować.

 

 • ELASTYCZNOŚĆ: platforma inwestycyjna mBanku to unikalny model zarządzania kapitałem, w którym możesz swobodnie i bez ograniczeń nabywać oraz przenosić środki pomiędzy funduszami chroniąc swój kapitał. Inwestycji możesz dokonać w postaci jednorazowej wpłaty lub regularnego oszczędzania. W dowolnym momencie możesz również dokonać wypłaty części lub całości środków zainwestowanych w fundusze, nie tracąc przy tym wypracowanego zysku.
 • BEZPIECZEŃSTWO: Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBank jest najstarszą i najnowocześniejszą platformą transakcyjną. Właścicielem platformy jest mBank, lidera bankowości internetowej, który na prowadzenie swojej działalności posiada wszystkie stosowne zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo środki będące pokryciem Twojego zlecenia w fundusze inwestycyjne znajdują się w tzw. banku depozytariuszu. Nawet w przypadku upadłości funduszu, Twoje środki nie stanowią majątku funduszu.
 • DODATKOWE MOŻLIWOŚĆI E-KONTO MBANK: do obsługi platformy transakcyjnej funduszy zostanie automatycznie otwarte dla Ciebie darmowe (bez karty debetowej) konto osobiste, a w nim m.in. darmowe krajowe przelewy internetowe, wypłaty w PLN z bankomatów sieci Euronet, BZ WBK, Planet Cash, obsługa przez internet, komórkę oraz telefon.

ZASADY INWESTOWANIA

I. ZASADA AKTYWNEGO INWESTOWANIA

Jest to strategia inwestycyjna polegająca na aktywnym doborze funduszy dopasowanych do cyklu zmieniających się warunków makroekonomicznych w gospodarce, czyli tzw. cyklu koniunkturalnego. Oznacza to przepływ Twoich oszczędności pomiędzy funduszami, po to aby zarabiać więcej lub po to aby mniej tracić, chroniąc jednocześnie wypracowany dotychczasowy zysk. Krótko mówiąc gdy giełdy zarabiają warto inwestować w fundusze akcyjne, a gdy tracą warto pieniądze przenieść do funduszy bezpiecznych, np. obligacyjnych. Podstawą takiego działania jest stałe analizowanie ryzyka.

KOŁO CYKLU KONIUNKTURALNEGO

Są to wahania aktywności gospodarczej, które powtarzają się ale są nieregularne. Współczesne cykle koniunkturalne trwają zazwyczaj od 2 do 5 lat. Klasyczny cykl składa się z następujących po sobie faz: Ożywienie, Rozkwit, Spowolnienie i Recesja. Należy pamiętać, że każdy cykl ma swój indywidualny charakter  i przebieg.

FAZA OŻYWIENIA

 • Poprawia się kondycja gospodarki
 • Rośnie produkcja przemysłowa, pkb
 • Rosną inwestycje firm
 • Wzrasta konsumpcja, ceny
 • Wzrasta dostępność kredytów
 • Spada inflacja do minimum
 • Maleją stopy procentowe do minimum (koszt pieniądza)
 • Następuje spadek bezrobocia
 • Sprzyjające warunki do inwestycji w fundusze akcyjne
 • Spadek koniunktury na inwestycje w obligacje

FAZA ROZKWITU

 • Dynamika wzrostu pkb na maksymalnych poziomach
 • Wzrost kosztów produkcji
 • Rośnie inflacja i stopy procentowe (koszt pieniądza)
 • Wzrost skłonności do inwestowania
 • Sprzyjające warunki do inwestycji w fundusze akcyjne oraz surowcowe

FAZA SPOWOLNIENIA

 • Spadek tempa wzrostu gospodarczego
 • Maleje produkcja, zatrudnienie, ceny
 • Maleją inwestycje, popyt
 • Maleje dostępność kredytów
 • Wzrost inflacji do maksimum
 • Rosną stopy procentowe do maksimum (koszt pieniądza)
 • Sprzyjające warunki do inwestowania w fundusze ochrony kapitału oraz obligacje o zmiennym oprocentowaniu
 • Spadek koniunktury na inwestycje w akcje (spadek cen)

FAZA RECESJI

 • Dalszy spadek tempa wzrostu gospodarczego
 • Pojawiające się bankructwa firm
 • Spadek optymizmu
 • Maleje inflacja i stopy procentowe (koszt pieniądza)
 • Sprzyjające warunki do inwestowania w obligacje o stałym oprocentowaniu

II. ZASADA UŚREDNIANIA INWESTYCJI

Najważniejszym elementem tej strategii inwestycyjnej jest rozłożenie inwestycji w czasie. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko rozpoczęcia jej w nieodpowiednim momencie. Inwestor wpłaca zadeklarowaną kwotę pieniędzy w regularnych odstępach czasu, niezależnie od ceny jednostki uczestnictwa. W ten sposób uśrednia jej cenę zakupu. W tym systemie inwestycji nie ma znaczenia kiedy uda się kupić jednostki uczestnictwa tanio a kiedy uda się sprzedać drogo. Inwestując systematycznie korzystamy z krótkotrwałych spadków na giełdzie, zwiększając w ten sposób rentowność inwestycji.

WYBÓR FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Rozpoczynając oszczędzanie z funduszami inwestycyjnymi, każdy powinien odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Na jak długo mogę ulokować swoje pieniądze?
 • Jakie wahania notowań jednostki uczestnictwa jestem w stanie zaakceptować, aby osiągnąć założony cel oszczędzania?

Zasada jest prosta im dłuższy czas oszczędzania oraz większa odporność na wahania jednostki uczestnictwa, tym samym możemy inwestować w fundusze o wyższym potencjale zysku.

ABC FUNDUSZY

 • FUNDUSZ INWESTYCYJNY

  Fundusz inwestycyjny to zbiorowa, nowoczesna i efektywna metoda oszczędzania. Jest to najlepsza forma lokowania pieniędzy dla osób i firm, które nie są ekspertami na rynku kapitałowym bądź nie znajdują czasu na poszukiwanie najlepszych sposobów lokowania oszczędności, a chciałyby korzystnie pomnażać swoje pieniądze. Funduszem zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zatrudniające w tym celu doświadczonych doradców inwestycyjnych. Ich zadaniem jest zyskowne i bezpieczne inwestowanie środków funduszu zgodnie z zasadą ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, m.in. w obligacje, bony skarbowe, akcje.

 • JEDNOSTKA UCZESTNICTWA

  Jednostka uczestnictwa reprezentuje część majątku funduszu, któremu jest przypisana. Jej wartość jest przeliczana codziennie, w oparciu o zmieniającą się wartość aktywów funduszu. Jeśli inwestycje funduszu są trafione i wartość aktywów rośnie, rośnie również wartość pojedynczej jednostki.

 • RODZAJE FUNDUSZY

  W Polsce istnieje kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych. Podzielić je można według m. in. kryteriów polityki inwestycyjnej:

  • Fundusze rynku pieniężnego – lokują środki w krótkoterminowe papiery dłużne, takie jak bony skarbowe, czy krótkoterminowe obligacje Skarbu Państwa. Jest to grupa funduszy obarczo na minimalnym ryzykiem. Fundusze te przynoszą bieżący zysk powyżej inflacji, a wartość inwestycji praktycznie nie podlega wahaniom. Rekomendowany okres inwestycji w funduszu pieniężnym to minimum pół roku.
  • Fundusze obligacyjne – inwestują zgodnie ze swoją nazwą – w obligacje skarbowe, przeważnie długoterminowe. Fundusze obligacyjne obarczone są nieco większym ryzykiem inwestycyjnym niż fundusze rynku pieniężnego – inwestycja może podlegać minimalnym wahaniom. W dłuższym okresie fundusze te przynoszą jednak nieco wyższy zysk od funduszy rynku pieniężnego. Rekomendowany okres inwestycji to co najmniej rok.
  • Fundusze zrównoważone – inwestują z reguły w równych proporcjach w dłużne papiery wartościowe i akcje notowane na giełdzie. Tu ryzyko jest już większe (a więc większa możliwość wahań wartości naszej inwestycji), ale równocześnie potencjał zysku w długim okresie jest tu znacznie wyższy – właśnie ze względu na inwestycje giełdowe. Rekomendowany okres inwestycji w fundusz zrównoważony – to trzy lata.
  • Fundusze akcyjne – zgodnie z nazwą – inwestują prawie wyłącznie w akcje. Tu ryzyko jest największe, ale – zgodnie z obowiązującymi regułami – potencjał zysku w długim okresie jest najwyższy. Rekomendowany okres inwestycji w fundusz akcyjny to pięć lat i więcej.
 • OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

  Jest to opłata, która stanowi wynagrodzenie dla funduszu, naliczana rocznie, ale pobierana codziennie. Publikowane wyniki inwestycyjne funduszy uwzględniają już powyższą opłatę w swoich danych.

 • STOPA ZWROTU

  Jest to miara zysku z Twojej inwestycji prezentowana w ujęciu procentowym w określonym przedziale czasowym.

 • allianz
 • aviva
 • axa-direct
 • compensa
 • ergo-hestia
 • generali
 • gothaer
 • hestia
 • interrisk
 • link4
 • proama
 • pzu
 • signal-iduna
 • alior
 • bank-bph
 • bank-pekao
 • benefia
 • bgz
 • bos
 • bzwbk
 • ca
 • citi
 • deutsche-bank
 • europa
 • europe-assistance
 • getin-bank
 • idea-bank
 • indeks
 • ing
 • inter-polska
 • investors
 • legg-mason
 • liberty
 • lloyds
 • logo
 • logo2
 • macif
 • mbank
 • millenium
 • noble
 • pko
 • polisa-zycie
 • raiffeisen
 • reso
 • skarbiec
 • smart
 • starter
 • tuz
 • union
 • uniqua
 • warta
 • you